Koronavirukseen varautuminen

24.04.2020 16:21 Ajankohtaista

Vallitsevasta poikkeustilanteesta huolimatta pyrimme palvelemaan asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla taaten laadukkaat kuljetukset. Otamme koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet erittäin vakavasti, ja seuraamme tarkasti niin THL:n kuin muidenkin viranomaisten antamia ohjeistuksia.

COVID-19 -viruksesta (koronavirus) johtuen VR Transpoint ja sen alihankkijat joutuvat rajoittamaan normaalia yritystoimintaansa muun muassa vapaaehtoisilla karanteeneilla ja töiden siirtämisellä etätyöhön. Tällä voi olla myös vaikutusta kuljetusten toteuttamiseen, sillä töitä ei pystytä tekemään täysipainoisesti henkilöstöpulasta johtuen. Maailmanlaajuisella pandemialla on vaikutuksia myös tavaroiden saatavuuteen. Seuraavassa on kuvattu tarkemmin niitä mahdollisia vaikutuksia, joita koronaviruksella nähdään tällä hetkellä olevan kuljetuksiin ja VR Transpointin tekemät toimenpiteet negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi.

Euroopassa olevat tehtaat eivät todennäköisesti pysty vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, kun koronavirus on levinnyt laajalti Eurooppaan ja useat maat ovat sulkeneet rajoja sekä rajoittaneet työntekoa ja liikkumista. Siitä huolimatta, että osassa Eurooppaa ollaan jo osittain purkamassa mainittuja rajoituksia, tilanteella voi silti uskoaksemme olla jatkossakin VR Transpointin palvelutasoa heikentäviä vaikutuksia.

Koronaviruksella voi olla vaikutusta myös VR Transpointin kuljetusten aikatauluun, sillä henkilöstön, alihankinnan ja kaluston saatavuus saattaa heikentyä koronavirustilanteen edetessä, jolloin resurssit voivat olla huomattavasti rajoitetummat kuin normaalissa tilanteessa.

VR Transpoint pyrkii minimoimaan koronaviruksen aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia kuljetuksiin muun muassa tarjoamalla etätyöskentelymahdollisuuksia niiltä osin kuin se on työn luonteen osalta mahdollista, sekä järjestämällä kuljetushenkilöstölle mahdollisimman toimivat työskentelyolosuhteet niin hygienian kuin suojautumisen suhteen. Pidämme asiakkaitamme tietoisena koronaviruksen aiheuttamista vaikutuksista myös jatkossa asiakaskohtaisesti, mutta jo tällä tiedotteella haluamme tuoda esille sen tosiasian, että koronavirus voi aiheuttaa viivästyksiä kuljetuksiin VR Transpointin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tilanteesta johtuen.

Rajoituksia ulkopuolisten tapaamisissa VR:n toimitiloissa ja työmatkustamisessa

Osana koronavirukseen varautumista olemme rajoittaneet ulkopuolisten vierailua pääkonttorillamme toistaiseksi. Pidämme ulkoiset palaverit pääsääntöisesti etäyhteyksiä hyödyntäen ja ulkomaille suuntautuvia työmatkoja ei toistaiseksi tehdä.

Toimenpiteiden tavoitteena on rajoittaa koronaviruksen mahdollista leviämistä. Lisäksi jatkamme muita varautumistoimenpiteitä. Pidättäydymme toistaiseksi myös kättelystä ja muistutamme, että jokainen huolehtisi hyvästä käsihygieniasta ja muistaisi oikean tavan suojata kasvot yskiessä ja aivastaessa.

Maantielogistiikan kuljetukset

Kuljettaja on avainasemassa kuljetusten suorittamisessa. Jotta hän omalta osaltaan pystyy noudattamaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä, toivomme myös kuljettajan otettavan huomioon lastaus- ja purkupaikoilla. On tärkeää, että kuljettaja pääsee myös huolehtimaan hygieniastaan sekä kulkemaan turvallisia reittejä.

Mikäli kuljettajilta edellytetään normaaleiden turvallisuusvarusteiden lisäksi esimerkiksi hengityssuojan käyttöä, on asiakkaan toimesta normaaleista poikkeavia suojavarusteita järjestettävä lastaus- ja purkupaikoille. Poikkeustilanteesta huolimatta kuljettajan on päästävä tekemään kuorman varmistaminen ja muut asiaan liittyvät toimenpiteet normaalisti. Toimimme kaikissa olosuhteissa turvallisesti. 

Jos toimipisteillänne on paikallisia ohjeita koronavarautumiseen liittyen, on ne oltava selkeästi esillä ja kuljettajien luettavissa.

 

Preparing for the coronavirus

In spite of the current exceptional situation, we aim to serve our customers in the best possible way and guarantee a high-quality transport service. We take the special measures generated by the coronavirus very seriously and follow closely instructions given by the Finnish Institute for Health and Welfare (THL) and other authorities.

Due to the COVID-19 virus (coronavirus), VR Transpoint and its subcontractors will have to limit their normal business operations through, for example, voluntary quarantines and telecommuting. These measures may also affect our transport operations because the personnel shortage impacts our work capacity. The global pandemic also has an impact on the availability of goods. Here is a more detailed description of the potential effects that the coronavirus is currently seen to have on transport and the measures taken by VR Transpoint to minimise the negative effects.

Factories in Europe are unlikely to be able to meet the increased demand, because the coronavirus has spread to Europe and several countries have closed borders and restricted work and movement. Although restrictions are already being lifted to some extent in some parts of Europe, we believe the situation will continue to negatively impact the service level of VR Transpoint.

The coronavirus could also impact the timetables of VR Transpoint transports, because the availability of personnel, subcontractors and stock may be decreased as the coronavirus situation progresses. In other words, our resources will be significantly more limited than in a normal situation.

VR Transpoint seeks to minimise the negative effects of the coronavirus on transports by, for instance, organising teleworking opportunities as far as it is possible with regard to the nature of the work and providing transport personnel the best possible work conditions with both hygiene and protection in mind. In future, we will continue to keep our customers informed about the impacts of the coronavirus on a customer-by-customer basis, but already in this notice we would like to highlight the fact that the coronavirus may cause delays to transports due to a situation beyond VR Transpoint’s control.

Restrictions on business travel and meetings with outside parties at VR’s offices

As part of our preparations for the coronavirus outbreak, we have imposed restrictions on visits to our company headquarters by outside parties. The restrictions will remain in effect until further notice. External meetings are held primarily by using remote connections and international business travel is not allowed for the time being.

The goal of these measures is to limit the potential spread of the coronavirus. We will also continue our other precautionary measures. We will not shake hands for the time being and we would like to remind everyone to observe good hand hygiene and to cover your face appropriately when coughing and sneezing.

Road logistics transports

Drivers are in the key position when it comes to completing transports. To ensure our drivers can comply with given instructions and guidelines, we hope you will also pay attention to the drivers at loading and unloading places. It is important that the drivers can take care of their hygiene and take safe routes.

If our drivers are required to use other equipment, such as a respirator mask, in addition to the usual protective gear, the customer should provide these additional protective equipment at the loading and unloading places. Despite the exceptional circumstances, the drivers must be able to check the load and take other related measures as usual. We work safely under all conditions.

If your places of business follow local precautionary guidelines regarding the coronavirus, these guidelines must be clearly visible and accessible to our drivers.

 

О готовности к обстоятельствам, вызванным эпидемией коронавируса

Несмотря на сложившуюся чрезвычайную ситуацию, мы стремимся обслуживать наших клиентов наилучшим образом, гарантируя качественные перевозки. Мы очень серьезно относимся к мерам, предпринимаемым в связи с эпидемией коронавируса, и внимательно следим за указаниями Национального института здравоохранения и социального благополучия (THL) и других государственных органов.

Ввиду эпидемии вируса COVID-19 (коронавирус) VR Transpoint и его подрядчики вынуждены ограничивать свою обычную бизнес-деятельность, в частности, из-за добровольных карантинов и перевода работы на удаленный режим. Это может сказаться на осуществлении перевозок, ввиду невозможности полноценной работы в условиях нехватки персонала. Охватившая весь мир пандемия влияет и на наличие грузов. Ниже более подробно описаны прогнозируемые на данный момент возможные варианты влияния коронавируса на перевозки, а также предпринимаемые VR Transpoint меры по минимизации негативных последствий.

Расположенные в странах Европы заводы, по всей видимости, не смогут обеспечивать возросший спрос, ввиду широкого распространения коронавируса в Европе, закрытия границ, а также ограничения трудовой деятельности и передвижения многими странами. Несмотря на то, что в некоторых частях Европы уже приступили к частичной отмене вышеупомянутых ограничений, мы думаем, что ситуация может и в дальнейшем вызывать ухудшение уровня сервиса VR Transpoint.

Коронавирус может повлиять и на график перевозок, осуществляемых VR Transpoint, ввиду появления проблем с наличием персонала, выполнением работ подрядчиками, а также наличием подвижного состава по мере развития эпидемии, что может привести к значительному сокращению ресурсов по сравнению с нормальной ситуацией.

VR Transpoint стремится минимизировать негативное влияние эпидемии коронавируса на перевозки, в частности, предоставляя возможность удаленной работы, в тех случаях, когда это возможно по роду работы, а также путем организации для машинистов и прочих сотрудников, осуществляющих перевозки, максимально безопасных условий труда, как с точки зрения гигиены, так и использования средств индивидуальной защиты. Мы будем и дальше держать наших клиентов в курсе изменений, вызванных эпидемией коронавируса, в индивидуальном порядке, однако хотим уже путем направления данного информационного бюллетеня озвучить тот факт, что эпидемия может привести к задержкам перевозок, ввиду неподвластных VR Transpoint обстоятельств.

Ограничения, касающиеся встреч с представителями сторонних организаций в помещениях VR Group и рабочих поездок

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса нами введено ограничение на посещения главного офиса компании посторонними лицами, действующее до отмены. Совещания с представителями сторонних организаций проводятся, главным образом, с помощью средств дистанционной коммуникации, зарубежные командировки пока не осуществляются.

Данные меры направлены на ограничение распространения коронавируса. Помимо этого, остаются в силе объявленные ранее профилактические мероприятия. Мы воздерживаемся от рукопожатий и напоминаем об обязанности каждого заботиться должным образом о гигиене рук и не забывать, как правильно закрывать лицо при кашле и чихании.

Автомобильные перевозки

Ключевую роль в выполнении перевозок играет водитель. Чтобы он, в свою очередь, мог соблюдать данные в рамках борьбы с коронавирусом указания и распоряжения, мы хотели бы напомнить о важности внимательного отношения к водителю в местах погрузки и разгрузки. Важно обеспечить водителю возможность соблюдения личной гигиены и передвижения по безопасным маршрутам.

Если от водителя требуется пользование, помимо штатных средств индивидуальной защиты, например, респираторными масками, клиент должен обеспечить наличие нештатных средств индивидуальной защиты в местах производства погрузочно-разгрузочных работ. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, водитель должен иметь возможность осуществить проверку крепления груза, а также прочие соответствующие мероприятия в штатном режиме. Мы обеспечиваем безопасность при любых обстоятельствах.

Если на ваших рабочих площадках имеются локальные инструкции по предотвращению распространения коронавируса, они должны быть размещены на видном месте, чтобы водитель мог их прочитать.

Liittyy aiheeseen: Logistiikka

Uutisarkistoon