Kuormausohjeet

Turvallisesti ja ehjänä perille – kuormaamalla oikein varmistat onnistuneen kuljetuksen.

Tavaraliikenteen kuljetuksissa oikeanlaisella kuormauksella ja kuormausohjeiden noudattamisella on erittäin tärkeä rooli, sillä oikeaoppinen kuormaaminen vaikuttaa liikenteen sujuvuuteen, parantaa liikenneturvallisuutta sekä ehkäisee onnettomuuksia. Lisäksi virheellisesti kuormattua vaunua ei voida laittaa liikenteeseen, mikä puolestaan aiheuttaa kerrannaisvaikutuksia muuhun liikenteeseen.

Noudata kuormausohjeita ja kiinnitä huomiota seuraaviin:

  • Kuormaus on aina asiakkaan vastuulla. Asiakkaan on tarkastettava vaunun kuormauskelpoisuus ennen tavaran kuormaamista vaunuun.
  • Kiinnitä kuorma huolellisesti. Kuorma on sijoitettava sekä tarvittaessa tuettava ja kiinnitettävä siten, ettei se pääse kuljetuksen aikana siirtymään kuormaamisasennostaan, jos siirtyminen voi aiheuttaa tavaran tai vaunun rikkoontumisen, kuormaulottuman ylittymisen, sallittua suuremman epätasaisen kuormituksen tai pahimmillaan tavaran putoamisen vaunusta.
  • Tavaroiden tukemisessa ja sitomisessa on huomioitava rasitukset, joita rautatiekuljetuksen aikana normaalisti esiintyy esimerkiksi junan kulkiessa, vaihtotöissä, laskumäessä, jarrutuksen aikana ja vaunujen heilahteluissa.
  • Oikea kuormaustapa ehkäisee vahinkoja, joita vaunuille ja tavaroille virheellisestä kuormauksesta johtuen mahdollisesti aiheutuisi kuljetuksena aikana.

Suistuneen vaunun nosto

Venäläisen vaunun suistuttua asiakasraiteella tai Väylän raiteella, tulee ottaa yhteyttä ratapihaohjaukseen, joka käynnistää kaluston raiteille nostamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Vaunua ei missään tapauksessa saa lähteä nostamaan takaisin raiteelle omin voimin ja ilman ko. kaluston tuntevan asiantuntijan lupaa. Venäläisen vaunun rakenne ei mahdollista nostamista ilman eritysvälineitä ja osaamista.


Kotimaan kuljetusten ohjeet

Yleiset ohjeet

1. Yleistä
2. Yleisiä turvallisuusmääräyksiä
3. Vaunuja koskevat yleiset ohjeet
4. Kuormaamista koskevat yleiset määräykset
5. Kuorman tukeminen ja kiinnittäminen
6. Kuormien peittäminen
7. Kansainvälinen liikenne


Suistuneen vaunun nosto

Venäläisen vaunun suistuttua asiakasraiteella tai Väylän raiteella, tulee ottaa yhteyttä ratapihaohjaukseen, joka käynnistää kaluston raiteille nostamiseksi tarvittavat toimenpiteet.
Vaunua ei missään tapauksessa saa lähteä nostamaan takaisin raiteelle omin voimin ja ilman ko. kaluston tuntevan asiantuntijan lupaa. Venäläisen vaunun rakenne ei mahdollista nostamista ilman eritysvälineitä ja osaamista.


Tavaralajikohtaiset ohjeet

8. Metsäteollisuuden tuotteet
9. Metallituotteet
10. Ajoneuvot ja niihin verrattavat työkoneet ja laitteet
11. Kaapelikelat
12. Betonituotteet
13. Veneet
14. Yhdistettyjen kuljetusten kuljetusyksiköt
15. Putket
16. Erikoiskuljetukset

Liitteet

a. Tavaravaunujen suurin sallittu kuorma
b. Raidemateriaalin kuormaamisohje
c. Ajoneuvon kuormausohje
d. Laskentakaavoja
e. Vaihde-elementtien kuljetusvaunujen kuormausohje

Päivityshistoria      
Uusi versio No Kappale Korvattu Versio No Kohta Pvm Muutos
1 1 3.10.2016 Päivitetty viittaukset viranomaisohjeisiin
2 1.1 31.1.2003 Korvaa alkuperäisen version
2.2 2.0 1.11.2005 Päivitetty kohdat 3 ja 14 ja liite C
    1.12.2006 Päivitetty liitteen C kohta 3
3.0 2.0, 2.2 1.6.2013 Korvaa aiemmat versiot,
      muutoskohdat merkitty
      pystyviivalla ao. kohtiin.
3.1 liitteet b, e 15.11.2013 Liite e lisätty, päivitetty liitteen b kohta 7.1
3.2 8.2, 8.3.4 20.1.2014 Kohdasta 8.2 poistettu maininnat Hkb-vaunuista, vaunujen maksimikuormat päivitetty. Kohdasta 8.3.4 poistettu maininnat Gbln-t-vaunuista.
3.3   1.1.2016 Muutoskohdat merkitty pystyviivalla.
  1   Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautatiellä muuttuneet: Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) määräys Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä.
  4.1, 4.3   Liikenneviraston Rautateiden verkkoselostus korvannut Rataverkon kuvauksen. VR:n Tavaravaunujen tarkastusohje korvannut Vaunutarkastusohjeen.
  8.2   Vaunu Ocpp poistettu. Lisätty viittaus työohjeeseen Raakapuuvaunujen siirtäminen asiakkaan toimesta ratapihalla (liite f).
  9   Metallilevynippujen sidontaa tarkennettu. Kelavaunu Shmmn-tw lisätty. Rainakelojen kuljetusta tarkennettu.
  Liite b   Vaunut Hkb ja Bhv poistettu. Tehty vastaavat tekstimuutokset. Lisätty vaunu Bovz. Kohta 5 tarkennettu.
  Liite f   Lisätty, liittyy kohtaan 8.2
4 4.4.2 3.10.2016 Päivitetty taulukko suurimmista sallituista sivuttaissuuntaisen painopisteen poikkeamista
9 9.3.2 3.10.2016 Päivitetty kuormausohje sekä lisätty sidontavanteiden vähimmäismurtolujuudet
  9.4.1 3.10.2016 Päivitetty kuormausohje kaluston sekä kelojen sijoittelun osalta
  9.4.2 a 3.10.2016 Päivitetty kuormausohje kelojen koon sekä käytettävien sidontavanteiden määrän ja vähimmäismurtolujuuden osalta
  9.4.2 b 3.10.2016 Päivitetty kuormausohje käytettävän kaluston, kelojen koon sekä niiden sijoittelun osalta
  9.4.2 c 3.10.2016 Lisätty erillinen leikattujen kelatuotteiden kuormaamista koskeva kohta
Liite b   25.11.2016 Päivitetty erikoiskuljetuslupanumero
Liite e   18.4.2017 Vaihde-elementtien kuljetusvaunujen kuormausohje (liite e) päivitetty 
3.5 9 3.11.2017 Päivitetty kuormausohje. Lisätty kohta 9.2.2 Aihiot. Poistettu Shmmn-t-vaunut. Sidontavanteen murtolujuus päivitetty. Muutoskohdat merkitty pystyviivalla.

 

Muutoskohdat merkitty pystyviivalla.