Vaarallisten aineiden kuljetus Kansainvälinen liikenne (ADR)

Yleiset

Vaarallisten aineiden maatiekuljetuksista on voimassa kansainvälinen sopimus (ADR-sopimus). ADR-sopimuksessa määritellään esimerkiksi aineiden luokitukset, eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetusketjussa ja henkilöstön pätevyyteen liittyvät vaatimukset. ADR-sopimus on pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta yhteneväinen kansallisten VAK-määräysten kanssa.

Lähettäjän velvollisuudet

Lähettäjä vastaa aina vaarallisten aineiden luokittelusta, pakkaamisesta ja oikeasta tietojen ilmoittamisesta. Kaikki tarvittavat tiedot on toimitettava kuljetustilauksen yhteydessä, jotta kuljetus voidaan suorittaa lainvaatimusten mukaan.

Lähettäjä vastaa aina kuljetukseen antamastaan tavarasta; sen oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja dokumentoinnista ja siitä, että sitä tavaraa/ainetta voidaan kuljettaa kaikilla kuljetusreitillä käytettävillä kuljetusmuodoilla noudattaen niiden määräyksiä.

Selvitä kuljetuksessasi käytettävät kuljetusmuodot ja niiden edellyttämät luokitustiedot, pakkausmääräykset ja tarvittavat dokumentit hyvissä ajoin etukäteen ennen kuljetusta!

Helpointa on yleensä löytää kaikki tarvittavat kuljetusluokitustiedot tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Kyseiset tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 14 ja tarvittavan käyttöturvallisuustiedotteen voit pyytää tavaran valmistajalta.

Vastaanottajan velvollisuudet

Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista syistä.

Vastaanottajan on varmistettava kuorman purkamisen jälkeen, että säännöksissä olevat häntä koskevat vaatimukset on täytetty.

Jos vastaanottaja käyttää muiden osapuolten, kuten kuorman purkajan, pudistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu valtioneuvoston asetuksella 274/2002.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla kuljetusmuotokohtainen todistus (tie- ja/tai rautatie) kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan tarvittava asiantuntemus. Tämän kokeen vastaan ottaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Tutustu lainsäädäntöön ja ole selvillä, pitääkö yrityksessäsi olla myös lain edellyttämä turvallisuusneuvonantaja asetuksessa hänelle määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi.