Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan maantieliikenteessä

Suomessa on kansallisesti voimassa laki Vaarallisten aineiden kuljettamisesta 719/1994 (muutoksineen), joka on kuljetuksissa aina huomioitava ja sen nojalla annettuine asetuksineen, päätöksineen, määräyksineen ja muine ohjeineen.

Lähettäjän velvollisuudet

Lähettäjän velvollisuuksista säädetään VAK-lain 8 §:ssä.

Lähettäjä vastaa aina vaarallisten aineiden luokittelusta, pakkaamisesta ja oikeasta tietojen ilmoittamisesta. Kaikki tarvittavat tiedot on toimitettava kuljetustilauksen yhteydessä, jotta kuljetus voidaan suorittaa lainvaatimusten mukaan.

Lähettäjä vastaa aina kuljetukseen antamastaan tavarasta; sen oikeasta luokittelusta, pakkaamisesta, merkinnästä ja dokumentoinnista ja siitä, että sitä tavaraa/ainetta voidaan kuljettaa kaikilla kuljetusreitillä käytettävillä kuljetusmuodoilla noudattaen niiden määräyksiä.

Kaikki tarvittavat kuljetusluokitustiedot on helpointa yleensä löytää lähetettävän tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

Kuljetusluokitustiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteen kohdasta 14 ja tarvittavan käyttöturvallisuustiedotteen voit pyytää tavaran valmistajalta.

Vastaanottajan velvollisuudet

Vastaanottaja ei saa kieltäytyä ottamasta lähetystä vastaan muutoin kuin pakottavista syistä. Vastaanottajan on varmistettava kuorman purkamisen jälkeen, että säännöksissä olevat häntä koskevat vaatimukset on täytetty. Jos vastaanottaja käyttää muiden osapuolten, kuten kuorman purkajan, pudistajan tai muun vaaratekijöiden poistajan palveluja, hänen on tehtävä riittävät toimenpiteet varmistuakseen, että säädetyt vaatimukset on täytetty.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Turvallisuusneuvonantajaa koskeva lainsäädäntö on annettu valtioneuvoston asetuksella 274/2002.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla kuljetusmuotokohtainen todistus (tie- ja/tai rautatie) kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan tarvittava asiantuntemus. Tämän kokeen vastaan ottaa liikenteen turvallisuusvirasto Trafi.

Tutustu lainsäädäntöön ja ole selvillä, pitääkö yrityksessäsi olla myös lain edellyttämä turvallisuusneuvonantaja asetuksessa hänelle määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi.