Perustietoa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista (VAK)

Vaarallisiksi luokiteltavien aineiden turvallinen kuljettaminen ja käsittely edellyttävät, että kaikilla toimintaan osallistuvilla on yhdenmukainen käsitys kuljetettavien aineiden vaaraominaisuuksista. Vahinkojen välttämiseksi ja mahdollisista vahingoista aiheutuvien seurausten lieventämiseksi vaarallisten aineiden kuljetuksista on annettu sekä kansalliset että kansainväliset määräykset.

Kotimaan kuljetukset

Vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetään kaikkia kuljetusmuotoja koskevassa laissa (719/1994 muutoksineen). Rautatiekuljetuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002 muutoksineen) sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä.

Trafin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä.

Kotimaan liikenne »

Kansainvälinen itäinen liikenne

Suomen ja Venäjän välisissä sekä Venäjän kautta IVY-maihin ja niistä Suomeen suoritettavissa vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan sopimusta Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä vaarallisten aineiden kuljetuksista Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Itäisessä yhdysliikenteessä kuljetusten tulee tapahtua rautatievaunuilla, jotka on rekisteröity Venäjällä tai jossain muussa IVY-maassa, joka ei ole liittynyt COTIF-sopimukseen.

Kansainvälinen liikenne itään »

Kansainvälinen läntinen liikenne

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF, SopS 5/1985) liittyneiden maiden välisissä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksissa noudatetaan sopimuksen liitteen B (CIM) liitteenä olevia vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä rautatiekuljetusmääräyksiä (RID) sellaisina kuin ne ovat Suomea sitovina voimassa.

Kansainvälinen liikenne länteen »