Kotimaan rautatieliikenne

Vaarallisten aineiden kuljetuksia säädetään kaikkia kuljetusmuotoja koskevalla VAK-lailla (719/1994 ja sen muutoksilla)

Rautatiekuljetuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä (195/2002 ja sen muutokset) ja liikenne- ja viestintäministeriön asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä ja sen liitteessä. Vaarallisten aineiden kuljetusta säätävät lait ja asetukset on koottu julkaisuun ” Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä”, julkaisusta tulee uusi päivitetty painos kahden vuoden välein, parittomina vuosina.

Vaarallisten aineiden luokitus

Kuljetusmääräyksiä sovellettaessa vaaralliset aineet luokitellaan seuraavasti:

Luokka

Luokan nimi

 

1

Räjähteet

 

2

Kaasut

 

3

Palavat nesteet

 

4.1

Helposti syttyvät kiinteät aineet, itsereaktiiviset aineet ja epäherkistetyt kiinteät räjähdysaineet

 

4.2

Helposti itsestään syttyvät aineet

 

4.3

Aineet, jotka veden kanssa kosketukseen joutuessaan kehittävät palavia kaasuja

 

5.1

Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet

 

5.2

Orgaaniset peroksidit

 

6.1

Myrkylliset aineet

 

6.2

Tartuntavaaralliset aineet

 

7

Radioaktiiviset aineet

 

8

Syövyttävät aineet

 

9

Muut vaaralliset aineet ja esineet

 
 

Lähettäjän vastuu

Lähettäjä vastaa siitä, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine on luokiteltu, pakattu ja pakkaus merkitty sekä jätetty kuljetettavaksi vaarallisten aineiden kuljetusta koskevien määräysten mukaisesti. Aineet tulee luokitella, pakata ja merkitä liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen liitteessä annettujen määräysten mukaisesti. Kuljetusta varten aine voidaan luokitella vain yhteen luokkaan, vaikka sillä saattaa olla useita vaaraominaisuuksia.

Tavaran, vaunujen ja konttien merkitseminen

Pääsääntöisesti vaarallisia aineita sisältävät kollit ja vaunut on varustettava varoituslipukkeilla, joissa on aineesta aiheutuvaa vaaraa kuvaava tunnus. Merkintäjärjestelmä on kansainvälisen käytännön mukainen. Kollin merkinnät tekee lähettäjä ja vaunun merkinnät kuormaaja, ellei toisin ole sovittu. Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden on oltava muodoiltaan kärjelleen asetettuja neliöitä, joiden mitat ovat vähintään 100 mm x 100 mm. Mikäli kollin koko edellyttää, saa pienempiäkin lipukkeita käyttää, kunhan ne ovat selvästi näkyviä. Vaunuihin kiinnitettävien niin sanottujen suurlipukkeiden sivun pituuden tulee olla vähintään 150 mm. Suurkonttiin ja säiliökonttiin, jonka tilavuus on 3 m­ tai enemmän, kiinnitettävien suurlipukkeiden sivun pituuden tulee kuitenkin olla vähintään 250 mm. Vaihtotyölipukkeiden nro 13 ja 15 on oltava vähintään A7 kokoisia (74 x 105 mm). Ympäristövaarallisten aineiden varoitusmerkki vaaditaan luvun 2.2.9.1.10 kriteerit täyttäville aineille kuljetettaessa niitä suur-, MEG- tai säiliökonteissa ja vaunuissa. Suurlipukkeet laitetaan vaunun molemmille pitkälle sivulle ja kontteihin kaikille neljälle sivulle.

Oranssikilpi

Kuljetettaessa vaarallisia aineita, joille VAK:n luvun 3.2 taulukon A sarakkeessa (20) annettu vaaran tunnusnumero on vaunun kahdelle pitkälle sivulle konttien kaikille neljälle sivulle laitettava oranssikilvet. Irtotavaraa kuljettavaan vaunuun tai pien- tai suurkonttiin, jossa kuljetetaan useampaan kuin yhteen YK-numeroon luokiteltua ainetta ei oranssikilpiä laiteta.

VAK yhteenkuormauskiellot

Kaikkia vaarallisia aineita ei saa kuormata samaan vaunuun. Aineen tai esineen vaaraominaisuudet kuvataan kolleihin kiinnitettävillä varoituslipukkeilla. Eri varoituslipukkeiden yhteenkuormauskiellot esitetään oheisessa taulukossa:

 a) Yhteenkuormaus sallittu 1.4S-aineiden ja esineiden kanssa.

b) Luokan 1 räjähteiden ja luokan 9 hengenpelastusvälineiden (UN 2990 , 3072 ja 3268) yhteenkuormaus sallittu.

c) Turvatyynyn kaasukehittimien, turvatyynymoduulien tai turvavyön esikiristimien, joiden vaarallisuusluokka on 1.4 ja yhteensopivuusryhmä on G (UN 0503) ja luokan 9 turvatyynyn kaasukehittimien, turvatyynymoduulien tai turvavyön esikiristimien (UN 3268) yhteenkuormaus on sallittu.

d) Louhintaräjähdysaineiden (lukuun ottamatta UN 0083 louhintaräjähdysaineita, tyyppi C) ja ammoniumnitraatin (UN1942 ja 2067) sekä alkalimetallinitraattien ja maa-alkalimetallinitraattien yhteenkuormaus on sallittu edellyttäen, että suurlipukkeiden kiinnittämisessä, erottelussa, kuormauksessa ja suurimman sallitun kuorman laskemisessa tätä yhteenkuormattua kokonaisuutta käsitellään kuten luokan 1 louhintaräjähdysainetta. Alkalimetallinitraatteihin sisältyvät cesiumnitraatti (UN 1451), litiumnitraatti (UN 2722), kaliumnitraatti (UN 1486), rubidiumnitraatti (UN 1477) ja natriumnitraatti. Maa-alkalimetallinitraatteihin sisältyvät bariumnitraatti (UN 1446), berylliumnitraatti (UN 2464), kalsiumnitraatti (UN 1454), magnesiumnitraatti (UN 1474) ja strontiumnitraatti (UN 1507).

Yhteensopivuusryhmät luokassa 1a) Kollit, jotka sisältävät yhteensopivuusryhmän B esineitä ja välineitä sekä yhteensopivuusryhmän D aineita ja esineitä saa kuormata yhdessä samaan vaunuun tai konttiin edellyttäen, että ne on tehokkaasti erotettu toisistaan siten, ettei yhteensopivuusryhmän B esineet ja välineet aiheuta räjähdysvaaraa yhteensopivuusryhmän D aineisiin ja esineisiin. Erottelu on tehtävä käyttäen erillisiä osastoja tai sijoittamalla toinen erityyppisistä räjähteistä erityiseen suojarakenteeseen. Kummankin menetelmän on oltava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä.

b) Erilaisia luokituskoodin 1.6N esineitä ja välineitä saa kuljettaa yhdessä luokituskoodin 1.6N esineinä ja välineinä vain, jos kokein tai vastaavasti on osoitettu, ettei esineiden ja välineiden välillä esiinny lisävaaraa, joka voi aiheuttaa räjähdyksen. Muussa tapauksessa niitä on käsiteltävä kuten vaarallisuusluokan 1.1 esineitä ja välineitä.

c) Kuljetettaessa yhdessä yhteensopivuusryhmän N esineitä ja välineitä yhteensopivuusryhmien C, D tai E aineiden, esineiden ja välineiden kanssa, katsotaan yhteensopivuusryhmän N esineillä ja välineillä olevan samat ominaisuudet kuin yhteensopivuusryhmällä D.

d) Yhteensopivuusryhmän L räjähteitä sisältäviä kolleja saa kuormata samaan vaunuun tai konttiin sellaisten kollien kanssa, joissa on tähän samaan yhteensopivuusryhmään kuuluvia saman tyyppisiä räjähteitä.

Sivun alkuun