Kun logistiikka ratkaisee

Harjoitustilanteessa säiliövaunuja kuljettanut juna oli törmännyt tasoristeyksessä linja-autoon.

Harjoitustilanteessa säiliövaunuja kuljettanut juna oli törmännyt tasoristeyksessä linja-autoon.

Kemikaalikuljetusten turvallisuutta pidetään yllä yhteistyöllä

14.12.2018

Kotkan Mussalon sataman ratapihan onnettomuusharjoituksessa testattiin miten sujuvaa eri toimijoiden yhteistyö ja tiedon kulku ovat todellisessa onnettomuustilanteessa. Yhteistyötä tarvitaan myös kuljetusten turvallisuuden jatkuvassa varmistamisessa.

Rautateiden kemikaalikuljetusten valtaväylät kulkevat Kymenlaakson kautta. Venäjältä tuodaan Suomeen monenlaisia kemikaaleja, raakaöljyä ja erilaisia öljyteollisuuden välituotteita.

Kuljetusmäärät ovat erittäin suuria. Mussalon sataman kautta kulkee vuosittain reilu miljoona tonnia erilaisia kemikaaleja, Haminan kautta vajaa miljoona tonnia. Kymenlaakson poikki tulevat lisäksi Sköldvikin öljynjalostamon kuljetukset, joiden määrä on noin miljoona tonnia vuodessa.

Kuljettavat aineet ovat vaarallisia ja herkästi syttyviä. Tästä syystä kuljetusten turvallisuus varmistetaan monin tavoin. Myös onnettomuustilanteisiin on varauduttava.

Metanolivaunut tulessa

Lokakuun 9. päivänä Kotkan Mussalon satamassa harjoiteltiin hyvin vakavien onnettomuuksien pelastustöitä.

Suuronnettomuusharjoitus alkoi aamulla satama-alueella, ja iltapäivällä oli vuorossa vaarallisten aineiden harjoitus ratapihalla.

Harjoitustilanteessa säiliövaunuja kuljettanut juna oli törmännyt tasoristeyksessä linja-autoon. Vaunuja oli suistunut kiskoilta, ja lastina ollut metanoli oli syttynyt tuleen. Linja-autossa oli useita loukkaantuneita matkustajia.

Pelastustoimet alkoivat ja etenivät ohjeiden mukaisesti.

Onnettomuuteen joutunut VR Transpointin vaihtotyöyksikkö ilmoitti onnettomuudesta hätäkeskukseen, liikenteenohjaukseen ja Mussalon sataman portille.

Hätäkeskus teki ilmoituksen pelastuslaitokselle. Se otti yhteyttä Liikenneviraston pelastusryhmään. Ryhmän johtaja (RATA P5) on onnettomuuspaikalla kokonaisjohtovastuussa raivaus- ja kunnostustoiminnasta sekä viranomaisille annetavasta virka-avusta.

Jos onnettomuus olisi ollut aito, VR Transpointin vaihtotyöyksikkö olisi varmistanut, etteivät onnettomuusalueella olevat ihmiset ole vaarassa.  Se olisi aloittanut alkusammutuksen ja ryhtynyt siirtämään kiskoilla vielä olevia vaunuja turvaan.

– On erittäin tärkeää, ettei tällainen kemikaalipalo pääse laajenemaan. Esimerkiksi Vainikkalan ratapihalla on paljon vaunuja, ja lisäksi usealla raiteella rinnakkain. Vaunut pitää siirtää nopeasti pois vaaravyöhykkeeltä, korostaa VR-Yhtymän pelastuspäällikkö Arto Taskinen.

Sammutus- ja pelastustyöt harjoitusalueella käynnistyivät nopeasti. Pelastusyksiköt kiersivät tuulen yläpuolelta onnettomuuspaikalle. Johtokeskus perustettiin paikkaan, josta oli näköyhteys onnettomuusalueelle.

Vaunujen kunto varmistetaan rajalla

Onnettomuustilanteiden harjoitukset ovat osa eri toimijoiden yhteistä turvallisuustyötä, jolla varmistetaan ja kehitetään kemikaalikuljetusten turvallisuutta Kymenlaaksossa.

"Kehitystyötä tehdään koko ajan. Esimerkiksi kuljetusten turvallisuusohjeet päivitetään kaksi kertaa vuodessa."

Jokaisen Suomeen tulevan vaunun kunto tutkitaan rajalla. Täyttöaste varmistetaan punnituksella.

– Lisäksi tarkistamme, että vuotoja ei ole ja vaunun merkinnät ovat kohdallaan. Jos on poikkeamia, vaunua ei oteta kuljetettavaksi, palvelupäällikkö Hannu Repo kertoo.

Jos kuljetettavat kemikaalit ovat tavallisuudesta poikkeavia, pelastuslaitokselle tehdään ilmoitus asiasta.

Kehitystyötä tehdään koko ajan. Esimerkiksi kuljetusten turvallisuusohjeet päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Liikennevirasto on tehnyt yhdessä muiden rautatietoimijoiden kanssa myös päivitetyt ratapihojen turvallisuusselvitykset ja pelastussuunnitelmat.

Tuonti- ja transitoliikenteen säiliövaunukuljetuksissa käytetään nykyisin yleisesti yksityisten vaunuyhtiöiden kalustoa.

– Vaunuston valvontaa on tehostettu ja tehostetaan edelleen. Vaunukaluston kunto on parantunut todella paljon. Kalusto on jo varsin laadukasta, Repo sanoo.

Yhteistyötä pitää tiivistää

Eräs Mussalossa järjestetyn harjoituksen tavoitteista oli yhteistoiminnan testaaminen. Harjoituksen järjestämisvastuu oli pelastuslaitoksella, harjoituksen suunnitteluvastuu Liikennevirastolla.

– Päätavoite oli pelastustoiminnan johtamisen testaaminen liikenneonnettomuuksissa, joihin liittyvät kemikaalit. Lisäksi testasimme tilannejohtamista, pelastuskomppanian esikunnan sisäistä työnjakoa, henkilöstön evakuointia ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kertoo palomestari Toni Kuoppamäki Kymenlaakson pelastuslaitoksesta.

VR Transpointin henkilökunta osallistui harjoitukseen kattavasti.

– Mukana oli koko Mussalon ratapihahenkilöstö eli kaikkien vaihtotyöyksiköiden miehistöt. Myös ratapihaohjaus osallistui, ja ryhmäesimiehiä käytettiin tarkkailijoina. Sitä kautta pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava kuva siitä, miten toiminta onnistui, kertoo Hannu Repo.

– Yleisesti ottaen harjoituksiin suhtaudutaan hyvin ja niitä pidetään tarpeellisina. Kysyntää on enemmän kuin harjoituksia pystytään järjestämään. Jos havaitaan puutteita, henkilöstö tekee aktiivisesti parannusehdotuksia.

Harjoituksesta saatujen kokemusten perusteella Arto Taskinen tiivistäisi eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

– Jatkossa peräänkuuluttaisin yhteistyötä harjoitusten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Nyt harjoituksen aikana syntyi väärinkäsityksiä ja tuli erilaista ristiin sahaamista.

– Valtion rataverkko ja liikenteen ohjaus ovat Liikenneviraston vastuulla, mutta satamien alueella rataverkon omistavat satamat ja siellä olevat yritykset. Kun mennään valtion rataverkon ulkopuolelle, ei ole aivan selvää, miten menetellään.

Turvallisuustyö kuuluu kaikille

Palomestari Toni Kuoppamäki pitää tärkeänä, että yhteistyöhön panostetaan jatkossa.

– Aidossa onnettomuustilanteessa tulee todennäköisesti haasteita, koska toimijoita on niin paljon. Ensimmäinen tavoite on aina ihmishenkien pelastaminen. Se on selkeää, mutta jatkotoimenpiteissä on miettimistä. Kehen pitää ottaa yhteyttä missäkin asiassa?

Hannu Repo toivoo toimintaohjeiden yhtenäistämistä.

– Meidän toiminta-alueellamme on kymmeniä rataverkon haltijoita. Ohjeiden, esimerkiksi hälytysohjeiden, yhtenäistäminen olisi erittäin toivottavaa.

Toni Kuoppamäki korostaa koulutuksen tärkeyttä.

– Henkilöstön jatkuva kouluttaminen auttaa aina. Pitää tietää, mikä on yksittäisen työntekijän työtehtävä ja miten hän pystyy toimimaan niin että onnettomuuksia ei satu tai jos sattuu, miten saadaan vahingot minimoitua ja miten voitaisiin toimia niin, että vaikkapa tuotantokatkos jää madollisimman lyhyeksi.

– Lisäksi pitää kehittää kaikkien toimijoiden yhteistoimintaa. Ei saa ajatella, että tämä ei kuulu minulle. Turvallisuus on yhteinen asiamme.