Kun logistiikka ratkaisee

VR Transpointin rautatielogistiikka varmistaa omalta osaltaan tehtaiden raaka-ainetoimitukset.

VR Transpointin rautatielogistiikka varmistaa omalta osaltaan tehtaiden raaka-ainetoimitukset.

Raakapuukuljetusten kasvuun varaudutaan uusilla toimintamalleilla

28.1.2022

Raakapuun kuljetukset kasvavat nopeasti tulevina vuosina. Liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi rataverkon kapasiteetti pitää pystyä hyödyntämään täysimääräisesti. Tavoitteen saavuttamiseksi VR Transpoint ottaa käyttöön uusia toimintamalleja, joiden avulla kuljetusten joustavuutta ja toimitusvarmuutta parannetaan. Uudessa tilausmallissa asiakkaat tekevät kuljetustilauksensa rytmissä, joka tukee entistä paremmin heidän omaa suunnitteluprosessiaan.

Puuraaka-aineen hankinta metsäteollisuuden tarpeisiin on työ, jossa yksinkertaisesti pitää onnistua. Haasteitakin riittää, sillä tehtaat käyvät koko ajan, varastointia pitää välttää ja puuta hankitaan satojen kilometrien päästä.

– Puun toimittaminen tehtaille on hyvin pitkän aikavälin suunnitelmallisuutta vaativaa työtä, jossa pitää pystyä reagoimaan myös muuttuneisiin tilanteisiin, tiivistää avainasiakaspäällikkö Jani Pasma, joka vastasi viime kesään saakka VR Transpointin raakapuuliikenteen kuljetussuunnittelusta.

VR Transpointin rautatielogistiikka varmistaa omalta osaltaan tehtaiden raaka-ainetoimitukset. Viime vuosina junilla on kuljetettu noin 15 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuodessa. Lähivuosina raakapuuliikenteen ennustetaan kasvavan yli 20 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Kuljetusmääriä nostaa muun muassa Kemiin valmistuva uusi biotuotetehdas.

– Meidän täytyy toimia niin, että kasvavat kuljetusmäärät pystytään varmasti hoitamaan kyseisenä ajankohtana olemassa olevalla ratakapasiteetilla, kyseiseen tarpeeseen vastaavalla kalustolla ja liikenteen kokonaisuuden mahdollistavilla toimintatavoilla, painottaa avainasiakaspäällikkö Christian von Bonin.

Uusi tilausmalli perustuu asiakkaiden aikataulutoiveisiin

Noin vuosi sitten VR Transpoint käynnisti laajan Raakapuu 2021 -projektin, jossa tarkasteltiin edellytyksiä kasvavien puumäärien kuljettamiseksi.

Selvitimme miten omaa toimintaamme pitää kehittää

– Selvitimme miten omaa toimintaamme pitää kehittää niin, että asiakkaat saavat kuljetuksensa luotettavasti tehtaille sekä nyt että tulevina vuosina, kun kuljetusmäärät kasvavat, kertoo projektin vetäjänä toiminut von Bonin.

Alkajaisiksi VR Transpoint laati tarkan kuvauksen kuljetusten nykytilasta ja liikenteen pullonkauloista sekä arvioi liikenteen kehitystä. Sen jälkeen päätettiin tarvittavista muutoksista.

Suurin uudistuksista on täysin uusi tilausmalli, joka perustuu asiakkaiden toivomiin aikatauluihin.

– Asiakkaamme hankkivat tarvitsemansa puuraaka-aineen haluamassaan syklissä. Me sopeutamme oman prosessimme näiden syklien mukaiseksi, von Bonin sanoo.

Tilausmalli käytössä viime syksystä alkaen

Uutta tilausmallia on pilotoitu vuoden 2021 elokuusta alkaen. Syksy valikoitiin ajankohdaksi ajankohdan suhteellisen riskittömyyden vuoksi. Raakapuukuljetuksien huippusesonki sijoittuu talveen.

– Muutos on tuonut meille haasteita, mutta työ niiden voittamiseksi on koko ajan käynnissä, eikä toimitusvarmuutemme ole kärsinyt. Pilotti kattaa koko valtakunnan, ja suurin osa tavoitteista on jo saavutettu. Haluamme kuitenkin hioa mallia vielä paremmaksi, von Bonin sanoo.

Sovitamme kuljetussuunnittelussa asiakkaiden toiveet yhteen

VR Transpoint ottaa uuden mallin mukaisesti tilaukset vastaan kahdessa vaiheessa. Asiakkaat kertovat alustavan tarpeensa niin sanotussa ylikuukausivaiheessa, jota seuraa tarkentava kuukausitilaus. Lisäksi asiakkaiden kanssa on sovittu voimakkaimpien kuljetusvirtojen vakioinnista, jonka avulla uutta tilausmallia voidaan yksinkertaistaa entisestään.

– Me sovitamme kuljetussuunnittelussa asiakkaiden toiveet yhteen niin, että kaikki asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun. Työ on edennyt hyvin ja olemme päässeet kohti tavoitetta, mutta yhteistä tekemistä riittää vielä, Pasma sanoo.

Lisää joustoa nopean toiminnan joukoilla

Raakapuu 2021:n kehitystyön yhteydessä on luotu myös uusi toimintamalli, jonka avulla häiriötilanteisiin ja asiakaskysynnän äkillisiin muutoksiin saadaan lisää joustoa ja toimitusvarmuutta. Uutta mallia pilotoidaan talven aikana. Kyseessä on veturinkuljettajien ryhmä, jolle on annettu nimi nopean toiminnan joukot. Junaliikennöinnin vetopalvelujohtaja Toni Rinne kertoo mistä uudistuksessa on kyse.

– Pilottiin Pohjois- ja Itä Suomeen on valittu yhteensä kahdeksan veturinkuljettajaa, jotka ovat saaneet kattavan koulutuksen erilaisiin veturityyppeihin ja työskentelyalueisin. He päivystävät kukin vuorollaan 12 tunnin työvuoroikkunoissa 30 minuutin valmiudessa työtehtäviin. Meillä on siis käytännössä kuljettaja valmiudessa ympäri vuorokauden molemmilla alueilla. Tämä tuo meille uudenlaista toimitusvarmuutta erityisesti häiriötilanteissa ja äkillisissä kysynnän muutoksissa.

Veturinkuljettajien kokonaistarvetta arvioidaan rinnan kuljetussuunnittelun etenemisen kanssa.

– Ensisijainen asia on käydä aktiivista vuoropuhelua logistiikan myynnin, asiakkaan ja kuljetussuunnittelun kanssa, jotta osaamme varautua kuljetustarpeeseen oikean suuruisella resursoinnilla, Rinne sanoo.

Varikoilla voidaan nyt huoltaa vetureita entistä nopeammin

Tämän vuoden aikana VR kouluttaa uusia veturinkuljettajia, joista noin puolet sijoittuu Kemin liikenteeseen. Myös kunnossapitoon on lisätty henkilöstöresursseja.

– Kaluston oikea-aikainen kunnossapito on erittäin tärkeää. Varikoilla voidaan nyt huoltaa vetureita entistä nopeammin, von Bonin sanoo.

Kokojunilla ja pendeleillä tavoitellaan suuria volyymeja

VR Transpointin raakapuun kuljetusjärjestelmä perustuu pääsääntöisesti kokojunien käyttöön. VR:n junaliikennöinnin veturit vetävät vähintään 24 vaunun mittaiset junat puutavaran kuormauspaikoilta asiakkaiden tehtaille. Vaunut ovat kaikkien raakapuuasiakkaiden yhteiskäytössä.

Pystymme kuljettamaan suuremman kuutiomäärän pienemmällä kaluston määrällä

– Jos meiltä menee puujuna tehtaalle, tyhjät vaunut eivät välttämättä palaudu takaisin sille kuormauspaikalle, josta lähtivät. Ne saattavat päätyä toiselle kuormauspaikalle lähemmäs tehdasta, ja niihin lastataan toisen yrityksen puuta. Näin toimien pystymme kuljettamaan suuremman kuutiomäärän pienemmällä kaluston määrällä, von Bonin tarkentaa.

Jos kuljetusvirrat tehtaalle ovat suuria ja säännöllisiä, liikenteessä käytetään pendelijunia. Silloin vaunurunko kiertää edestakaisin yhden tai useamman kuormauspaikan ja yhden tehtaan välillä.

– Kuljetusjärjestelmä on tehokas, kun kuljetusvirrat ovat suuria tai ne toistuvat vakioidulla tavalla viikosta toiseen. Suuret volyymit luovat edellytykset tehokkaiden kuljetusketjujen rakentamiselle, Pasma sanoo.

Kuljetussuunnittelu palvelee kokonaisuutta

Raakapuun kuljetusjärjestelmässä on yhteensä 28 toimituskohdetta ja 84 kuormausasemaa, joista Väylä omistaa valtaosan. Väylä allokoi toteutuneiden tai ennustettujen kuljetusmäärien perusteella, miten paljon kukin yritys saa kuormausasemalta varastointitilaa.

Asiakkaat suunnittelevat alueittain kaadettavia puumääriä ja puun maantiekuljetuksia kuormauspaikoille. Junakuljetukset voidaan tilata kuormauspaikoilta tehtaalle ennen kuin puita on edes ostettu, saati sitten kaadettu. Sen jälkeen VR Transpointin kuljetussuunnittelu alkaa suunnitella kuljetusta asiakkaan toivomien aikataulujen perusteella. Samalla suunnittelijat nivovat yhteen eri asiakkaiden toiveita.

– Me palvelemme kokonaisuutta, ja juuri siinä on meidän suunnittelijoidemme suurin ammattitaito. He ottavat työssään huomioon muuttuvan asiakastarpeen, käytettävissä olevan kaluston, henkilöstöresurssit, ratakapasiteetin ja tehtaiden puutavaran vastaanoton aikaikkunat, Pasma sanoo.

Suunnittelun prosesseja ja työtapoja kehitetään jatkuvasti.

– Maailma, jossa toimimme, on hyvin kompleksinen. Kaikkea ei voi muuttaa kerralla. On tärkeää tehdä yhteistyötä ja valita yhdessä taistelut, joihin osallistutaan, Pasma tiivistää.

Jatkossa raakapuuliikenteen odotetaan kasvavan vahvasti.

– Volyymit kasvavat olettaen, että tehtaita ei mene kiinni lähiaikoina. Vaikka paperin tuotanto tulee laskemaan, sellun kulutuksen laskua ei ole näköpiirissä. Sellun uudet johdannaiset tulevat jatkossa olemaan yhä mielenkiintoisempia tuotteita, von Bonin arvioi.