Kun logistiikka ratkaisee

Tehdaspaikkakunnilla  UPM:n työntekijät työskentelevät suoraan VR Transpointin vaihtotyönjohtajien ja esimiesten kanssa.

Tehdaspaikkakunnilla UPM:n työntekijät työskentelevät suoraan VR Transpointin vaihtotyönjohtajien ja esimiesten kanssa.

Yhteinen työ paransi turvallisuutta

11.9.2020

UPM ja VR Transpoint ovat jo vuosien ajan tehneet kattavaa ja tuloksellista turvallisuusyhteistyötä. Uusin saavutus on kesäkuussa käyttöön otettu yhteinen ja yhtenäinen ohjeistus vaunujen paikallaan pysymisen varmistamiseksi.

UPM:n ja VR Transpointin turvallisusyhteistyö käynnistyi vuonna 2014 Rauman tehdasalueen riskianalyysilla. Sen jälkeen yhteisiä riskianalyyseja, turvallisuuskävelyjä ja ohjeistuksia on toteutettu kaikilla UPM:n tehdaspaikkakunnilla. Säännölliset tapaamiset ja tiedonvaihto ovat tulleet osaksi tehdaspaikkakuntien arkista työntekoa.

Yhteistyö on kannattanut. Turvallisuus tehdasalueilla ja puutavaraterminaaleissa on parantunut selvästi yhteistyön aloittamisen jälkeen, kertoo VR Transpointin logistiikan turvallisuusjohtaja Jari Hankala.

– Turvallisuus on parantunut kaikilla osa-alueilla. Selkeä merkki edistymisestä on se, että turvallisuushavaintojen määrä ei vaihtele äkillisesti, ja trendi on kokonaisuudessaan laskeva, Hankala kertoo.

UPM:n puolelta turvallisuusyhteistyöstä vastaa UPM:n logistiikan turvallisuuspäällikkö Hanna Eklund. Hän aloitti työssään kolme vuotta sitten. Työnkuva oli uusi, ja niinpä Eklund loi aluksi yhteistyölle yleiset raamit yhdessä VR Transpointin väen kanssa.

Eklundin oma työ kattaa VR Transpointin koko organisaation.

– Käyn läpi konsernitason asioita, mutta olen tekemisissä myös VR Transpointin paikallistason ihmisten kanssa. Tällä tavalla kokonaisuus on helpommin hallittavissa ja voimme siirtää hyviä ratkaisuja tehtaalta toiselle.

Tärkein saavutus avoin keskusteluyhteys

Yhteistyön tärkein tulos on Eklundin mielestä avoimen keskusteluyhteyden saavuttaminen.

– Avoin tiedonkulku lisää turvallisuutta. Voimme puhua asioista ennen kuin ne paisuvat ongelmiksi. Ja jos sattuu jotain, ne selvitellään yhdessä.

Jari Hankala on vahvasti samaa mieltä.

– Olemme saaneet aikaan molemminpuolisen luottamuksen, turvallisuustyön läpinäkyvyyden ja turvallisuuskulttuurin aidon parantumisen. Henkilöstöä kannustetaan molemmin puolin aktiiviseen turvallisuushavaintojen tekemiseen. Erittäin tärkeää on sävy, jolla havainnot esitetään toiselle osapuolelle. Reilulla avoimella havaintojen käsittelyllä saadaan asiat etenemään syyllistävää esitystapaa paremmin.

"Voimme puhua asioista ennen kuin ne paisuvat ongelmiksi"

Keskusteluyhteys toimii sekä valtakunnallisesti että paikallisesti.

Valtakunnallisella tasolla jaetaan parhaita käytäntöjä, luodaan toimintasuunnitelmat ja seurataan, että yhdessä sovitut parannustoimet myös toteutetaan.

Paikallistasolla UPM:n työntekijät työskentelevät suoraan VR Transpointin vaihtotyönjohtajien ja esimiesten kanssa. Turvallisuushavainnot, vaaratilanteet ja toiminnan kehitysehdotukset otetaan nopeasti käsittelyyn yhteisissä kokouksissa.

– Olemme ajaneet  vahvasti sitä, että paikalliset organisaatiot pitävät yhteisiä kokouksia säännöllisesti, ja turvallisuus on niissä aina esillä yhtenä asiana. Kun ihmiset tulevat tutuksi, vaikeidenkin asioiden läpikäyminen onnistuu. Olen ylpeä kaikista ihmisistä, jotka ovat tässä työssä mukana, Eklund sanoo.

Yhteinen käsitys turvallisuudesta

Yhteistyö on nykyisin hyvin suunnitelmallista. Paikkakuntakohtaiset riskienarvioinnit viedään läpi systemaattisesti etukäteen tehdyn kolmivuotissuunnitelman mukaan.

– Syksyllä otamme tarkasteluun raakapuuterminaalien turvallisuuden. Kartoitusten jälkeen viemme yhdessä asioita eteenpäin viranomaisten suuntaan ja katsomme yhdessä muiden metsäyhtiöiden kanssa miten turvallisuutta saataisiin parannettua. Myös tasoristeysturvallisuuteen ja siitä viestimiseen kiinnitetään syksyllä huomiota.

Eklundin mielestä yhteistyö tomii nyt hyvin.

– Työ on tosi konkreettista, ja niin minä haluankin sen olevan. Jaamme yhteisen käsityksen turvallisuudesta, ja turvallisuuskuvaamme kalibroidaan koko ajan.

Vaunujen paikallaan pysyminen varmistetaan

Keväällä suurin yhteinen ponnistus oli vaunujen paikallaan pysymisen varmistaminen. Jos vaunujen alle asetetut kiilamaiset pysäytyskengät pettävät, vaunut lähtevät itsekseen liikkeelle.  

– Suurimmalle osalle tehtaista vaunujen paikallaan pysyminen ei ole ollut ongelma, mutta meillä on muutamia raiteita, joilla vaunuja on lähtenyt liikkeelle. Siitä on syntynyt kohtalaisen vakavia tilanteita, Eklund kertoo.

VR Transpoint käynnisti vuonna 2018 laajan selvityksen, jossa tutkittiin, mitkä voimat vaikuttavat vaunujen paikallaan pysymiseen. Työssä käytettiin apuna ulkopuolisia asiantuntijoita.

Selvitystyön jälkeen laadittiin laskennallinen malli, josta käy ilmi, miten vaunujen lukumäärä, massa, vaunutyyppi ja radan pituuskaltevuus vaikuttavat vaunujen paikallaan pysymiseen. Lisäksi malli ottaa huomioon myös ulkoiset olosuhteet kuten tuulen voimakkuuden ja suunnan.

– Erityisesti rannikon ratapihoilla tuulee voimakkaasti, ja viime vuosina tuulet ovat voimistuneet. Nyt meillä on tarkka mitoitusmalli, joka hyödyntää myös tätä tutkimustyötä varten työstettyä Ilmatieteen laitoksen dataa, Hankala kertoo.

Laskentamallin perusteella tehtiin ohjeistus siitä, miten paljon pysäytyskenkiä milloinkin tarvitaan ja miten ne pitää sijoittaa. Pysäytyskenkien määrässä tulee ottaa huomioon radan pituuskaltevuus, vaunuston paino sekä pituus ja pysäytyskenkien todellinen pitokyky.

– Ohjeita noudattamalla varmistamme, että vaunut eivät missään olosuhteissa karkaa eivätkä pysäytyskengät koskaan unohdu vaunun alle. Alle unohtunut pysäytyskenkä aiheuttaa lähes poikkeuksetta vaunun suistumisen, Hankala painottaa.

Yhteiset ratapihakohtaiset ohjeet

Koska ratapihat ovat keskenään erilaisia, ohjeetkin ovat ratapihakohtaisia. UPM:n tehtaita koskevan ohjeistuksen VR Transpoint ja UPM päivittivät yhdessä. Yhteisissä kartoituksissa käytiin läpi jokaisen raiteen pituuskaltevuus ja määriteltiin, millaisia toimia vaunujen pysyminen paikallaan milloinkin vaatii.

"Kun ohjeet ovat yhtenevät, myös toiminta on samanlaista riippumatta siitä kuka tekee työn"

– Koska päivitys on tehty yhdessä, on henkilöstön perehdyttäminen helppoa, Hankala sanoo.

Useimmilla raiteilla varmistuksen tekevät VR Transpointin vaihtotyönjohtajat, mutta on myös raiteita, joilla UPM:n työntekijät tekevät varmistuksen itse.

– Ohjeistimme myös omat työntekijämme niin, että he ymmärtävät, milloin pysäytyskenkiä tarvitaan. Ohjeemme ovat täysin linjassa VR Transpointin ohjeiden kanssa. Kun ohjeet ovat yhtenevät, myös toiminta on samanlaista riippumatta siitä kuka tekee työn, Eklund sanoo.

VR Transpoint ja UPM ottivat uudet ohjeet käyttöön yhtä aikaa 15. kesäkuuta.

Yhteistyö laajenee vastuullisuuteen

Eklundin työnkuvaan kuuluvat kaikki UPM:n käyttämät kuljetusmuodot eli rautatie- ja maantielogistiikka, satamat ja meriliikenne. Koko logistiikan kattava tarkastelukulma on Eklundin mielestä hyödyllinen.

– Kuljetustemme kokonaisuus hahmottuu näin toimien selkeästi. Lisäksi kuljetusmuodoilla on aina liittymäpintoja toisiinsa, ja ne ovat turvallisuustyössä erittäin tärkeitä. Kun tuotteet siirtyvät yritykseltä toiselle, virheitä voi sattua. Usein ongelmat johtuvat tiedonkulusta – ei yksinkertaisesti tiedetä toisen toiminnasta tarpeeksi.

"Huolehditaan siitä, että ei satu mitään ja poistetaan riskejä, niin että työ on turvallista"

Turvallisuusyhteistyö maantielogistiikan operaattoreiden kanssa on tiivistymässä.

– Otamme nyt ensi askeleita siihen suuntaan, että teemme laajaa turvallisuusyhteistyötä myös liikennöitsijöiden kanssa. Auditointeja on jo lisätty ja olemme keskustelleet VR Transpointin kanssa, miten he hoitavat vastaavat auditoinnit. Lisäksi turvallisuusperehdytystämme on päivitetty ja siihen on lisätty uusia asioita. Tehdasalueeilla on nyt selkeät liikennesäännöt. Esimerkiksi puhelimen käyttö ajon aikana on kokonaan kielletty.

Seuraavaksi turvallisuusyhteistyö laajenee vastuullisuuden suuntaan. Ajatuksena on kehittää toiminnan vastuullisuutta samoilla menetelmillä, joilla turvallisuutta on jo parannettu.

– Näen turvallisuuden osana vastuullisuutta. Huolehditaan siitä, että ei satu mitään ja poistetaan riskejä, niin että työ on turvallista, Eklund sanoo.

Myös Hankalan mielestä turvallisuus linkittyy vahvasti vastuullisuuteen.

– Turvallisuustyö varmistaa myös ympäristön turvallisuuden. Ja onhan se erittäin vastuullista työnantajatoimintaa, että jokainen työntekijä palaa kotiin niin fyysisesti kuin henkisesti ehjänä.