Siirry sisältöön

VAK-asetuksen muutoksilla vaikutuksia toimintamalleihin

Kuten Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti, rautateiden vaarallisten aineiden kuljetuksiin (VAK) liittyvää ilmoitusvelvollisuutta on täsmennetty valtioneuvoston asetuksessa koskien vaarallisten aineiden kuljetuksia rautateillä. Asetuksessa on tarkennettu myös onnettomuusraportointia ja VAK-erityiskoulutusta koskevaa sääntelyä, joiden muutokset koskevat rataverkon haltijoita. Asetuksen muutokset ovat astuneet voimaan 11. maaliskuuta 2019. Tiedonkulun ja ilmoitusvelvollisuuksien selkeyttämisellä parannetaan onnettomuuksiin varautumista.

Asetuksen keskeiset muutokset

Vaarallisten aineiden kuljetustiedot

Jatkossa rataverkon haltijalla, mukaan lukien yksityisraiteet, on oltava kuljetuksen aikana nopea ja esteetön pääsy asetuksen 16 a § mainittuihin vaarallisten aineiden kuljetustietoihin. Rataverkon haltija määrittelee tietojen välitystavan kuljetuksen suorittajan kanssa tekemässään rataverkon käyttösopimuksessa. Aiemmin velvoite koski ainoastaan valtion rataverkon haltijaa.

Raideliikennelain mukaan rataverkon haltijan on tehtävä rautatieyrityksen kanssa rataverkon käyttöä koskeva sopimus, jossa on sovittava rataverkon haltijan tarjoamien palvelujen käytöstä ja muista rautatieliikenteen harjoittamiseen liittyvistä käytännön järjestelyistä.

Kuljetuksen suorittajalla ilmoitusvelvollisuus kuljetukseen liittyvästä tilapäisen säilytyksen tarpeesta

Uutena velvoitteena kuljetuksen suorittajan on tehtävä ilmoitus rataverkon haltijalle kiinteästi kuljetukseen liittyvästä tilapäisen säilytyksen tarpeesta. Rataverkon haltijan ja kuljetuksen suorittajan on sovittava sopivasta tilapäisen säilytykseen tarkoitetusta paikasta siten, että turvallista kuljetusta sekä turvallista rautatiejärjestelmän ja rataverkon käyttöä koskevat vaatimukset täyttyvät.

Jos vaarallista ainetta sisältävää vaunua joudutaan säilyttämään tilapäisesti, kuljetuksen suorittajan on tehtävä ilmoitus tilapäisestä säilyttämisestä alueelliselle pelastusviranomaisille, kunnan ympäristöviranomaisille sekä ELY-keskukselle (elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus). Ilmoitusvelvollisuus on täsmennetty koskemaan kuljetuksen suorittajaa. Aiemmin ilmoittamisvelvollisuus oli ainoastaan pelastusviranomaisille. Ilmoittamismenettelystä voidaan edelleen sopia viranomaisten kanssa.

Rataverkon haltijan henkilöstö VAK-koulutusvelvoitteen piiriin

Kuljetuksen suorittajan ja rataverkon haltijan vaarallisten aineiden parissa työskentelevä henkilöstö tulee VAK-kouluttaa tehtäväkohtaisen koulutuksen yhteydessä. Koulutusvelvoitteen piiriin on lisätty rataverkon haltijan henkilöstö.

Rataverkon haltijalla raportointivelvollisuus onnettomuuden sattuessa

Jos vaarallisen aineen kuormauksen, kuljetuksen, purkamisen tai säiliön/irtotavaravaunun/ kontin täytön yhteydessä tapahtuu onnettomuus tai aiheutuu välitöntä vaaraa, on kuormaajan, täyttäjän, kuljetuksen suorittajan, tavaran vastaanottajan sekä rataverkon haltijan annettava omasta toiminnastaan raportti Liikenne- ja viestintävirastolle ja Onnettomuustutkintakeskukselle kuukauden kuluessa tapahtuneesta. Asetusmuutoksessa raportin antamisvelvoite on lisätty koskemaan myös rataverkon haltijaa.

Vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautateillä säädetään niin kutsutussa VAK-laissa (laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta, 719/1994) ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä. Lisäksi VAK-kuljetuksia ohjaavat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) antamat määräykset.