Allmänt om järnvägstrafiken

Järnvägssystemet består av en rälsinfrastruktur samt av materiel och trafik. Infrastrukturen har därför en särskilt stor betydelse för hur systemet är uppbyggt och för egenskaperna i det.

Infrastruktur

Utmärkande drag för järnvägsnätet i Finland är, i jämförelse med andra järnvägsnät i Europa, den breda spårvidden (1 524 mm), det enkelspåriga järnvägsnätets höga andel (över 90 %) samt det att nästan alla banavsnitt används för både passagerar- och godstrafik.

Avstånden mellan trafikplatserna (bangårdar och stationer), antalet sidospår och den tåglängd dessa tillåter bestämmer bandelens kapacitet, då trafikplatserna i det enkelspåriga järnvägsnätet används för möten av mötande tåg och omkörning av tåg som kör i samma riktning men med en lägre hastighet. Längden och antalet spår på bangårdarna samt kopplingen av dem till varandra med växlar bildar en spårnätsmodell som tillsammans med säkerhetsutrustningen bestämmer bangårdens funktionalitet och därigenom kostnadseffektiviteten.

Materiel

VR Groups lok används både i passagerar- och godstrafiken. Två typer av tunga ellok och tre typer av diesellok används i Finland. De senare används i linjetrafik på banavsnitt som inte är elektrifierade samt för växlingsuppdrag på bangårdarna.

I järnvägens godstrafik använder VR Transpoint tusentals inhemska vagnar. Dessutom finns det hela tiden på järnvägsnätet i Finland 3000-4000 ryska vagnar. I trafiken i Ryssland används inte finska vagnar.

Ett konkurrenskraftigt järnvägssystem

Ett konkurrenskraftigt järnvägssystem är typiskt som effektivast i regelbundna transporter av stora massor, där trafiken sköts med så långa tågsätt som möjligt. I en effektiv transportkedja har mellanhanteringarnas antal minimerats och transporternas partistorlek maximerats så nära lokkombinationens största dragförmåga.

Järnvägstransporter

Godstågen har i Finland indelats i tre olika transportsystem enligt funktionalitet. De olika tågtyperna betjänar olika godsströmmar.

Kundtågen transporterar en kunds varor från avgångsplatsen utan mellanhantering. De körs med intervaller som är tillräckligt stora och jämna för att garantera ett regelbundet flöde. För kundtågen byggs en så enkel verksamhetsmodell som möjligt upp, där vagnsparken utnyttjas effektivt.

Stomtransportsystemet består av stamtåg och tåg i distributions- och uppsamlingstrafik. Med hjälp av systemet sköts transporter av vagnsgrupper för partier som inte kräver heltåg. I stomtrafikkedjan bygger man upp vagnsgrupperna med närtåg på bangårdarna och stomtågen transporterar vagnsgrupperna mellan dem. Små vagnsgrupper förutsätter flera mellanhanteringar än heltågstransporterna på grund av att vagnarna måste grupperas om. Med systemet strävar man efter att skapa transportkedjor som utförs över natten.

Råvirkestågen bildar ett eget riksomfattande system för skogsindustrins transporter av råmaterial. Ett råvirkeståg sätts ihop på högst två lastningsplatser i avgångsområdet och körs från den centrala stationen direkt utan mellanhantering till destinationen.