VR Transpoint, energiatehokas tavarajuna

Energieffektivt tåg – för miljön och kunden

Tåget är inte bara ett effektivt utan även ett miljövänligt sätt att transportera industrins råvaror och produkter.

Logistiken som bransch är starkt knuten till energianvändning, som är såväl en kostnads- som en miljöfråga. Effektiv logistik och energieffektivitet går hand i hand. Energieffektivitet innebär dock inte bara en minskning av bränsleförbrukningen.

Järnvägstrafik är en energieffektiv form av trafik. Vi har också förbundit oss till att förbättra vår energieffektivitet med ytterligare en femtedel fram till år 2020. Det finns olika sätt att uppfylla miljölöftet.

Vattenkraft driver godståg

En faktor som är viktig med tanke på miljön är vilken typ av energi som används. De flesta av våra godståg drivs med el som produceras med förnybar vattenkraft. Andra typer av transporter förlitar sig huvudsakligen på fossila bränslen.

När elen produceras med förnybar energi orsakar den inte utsläpp av växthusgaser som påverkar klimatet. Det uppstår inte heller några avgaser som försämrar luftkvaliteten.

Under de senaste åren har vi märkbart lyckats öka andelen eldrivna tåg och på så sätt förbättra energieffektiviteten i godstransporterna längs järnvägarna.

Ännu större tåg till bannätet

Tågtrafikens goda energieffektivitet bygger även på dess stora transportkapacitet. Genom att bygga ännu större godståg kan vi transportera mer material med färre tåg.

Främjandet av eldrivna tåg och ökningen av tågstorleken ställer krav även på bannätet, och vi för aktivt fram behov av elektrifiering av baninfrastrukturen och ökning av bärförmågan.

Effektivitet med god planering

Vi förbättrar järnvägslogistikens energieffektivitet även genom yrkeskunnig planering. Vi väljer materiel som lämpar sig för transporten, beaktar övrig trafik och ruttens höjdskillnader samt minimerar behovet av inbromsning och acceleration.

Genom god planering kan vi öka andelen eldrivna tåg samtidigt som vi minskar antalet onödiga arbetsskeden. Detta förbättrar hela logistikens effektivitet.

Körsättet och materielen har nyckelroller

Lokförarens körsätt har en stor betydelse för energiförbrukningen, och en kunnig lokförare anpassar sitt körsätt till de rådande förhållandena. Förarna utbildas i ett ekonomiskt körsätt, och även teknik som stödjer körsättet har tagits i bruk.

Även materielens egenskaper har betydelse. Exempelvis våra nya, mångsidiga Sr3-ellok kan tack vare sina dieselmotorenheter även ta sig fram längs oelektrifierade spår och på lastningsområden, och man behöver aldrig byta lok mitt i transporten.

Transportlösningar för nya behov

En ökad användning av bioenergi förbereds på olika håll i Finland och nya kraftverk som använder träbaserade energikällor öppnas. Bioenergin innebär en märkbar potential för järnvägslogistiken, eftersom de många nya biokraftverken innebär att stora mängder råvaror måste transporteras allt längre ifrån. Med tåget är även transporten av energin energieffektiv.