Säkerhet som grund för verksamheten

Säkerheten är hörnstenen i vår verksamhet. Vi arbetar dagligen med att främja säkra arbetssätt och förhållanden. Bästa praxis föds genom samarbete.

Vi sköter om arbets- och trafiksäkerheten tillsammans med våra kunder och samarbetspartner. Vi utvecklar även ständigt vår verksamhet utifrån avtalade mål. Tyngdpunkten ligger på förebyggande säkerhetsarbete.

Arbetet ger resultat. Under de senaste åren har antalet olycksfall i arbetet minskat inom alla VR Transpoints verksamhetsområden. Även avvikelserna på grund av växlingsarbeten i samband med organisering av godsvagnar har minskat.

Säkerhet är yrkesskicklighet

Verksamhet med tung materiel och stora massor kräver särskild noggrannhet och kunskap. Vår personal som arbetar inom järnvägstrafik och landsvägstransport genomgår en omfattande säkerhetsutbildning och -introduktion.

Vi ordnar utbildning inom trafiksäkerhet för all vår personal som arbetar med säkerhetsuppgifter inom järnvägstrafiken. Inom landsvägslogistiken utbildar vi våra förare samt våra avtalstransportörer och deras förare enligt transportbranschens föränderliga krav.

Dessutom får vår personal en skild säkerhetsutbildning för våra kunders och samarbetspartners verksamhetsställen. Vår personal följer angivna instruktioner utan undantag då de arbetar på andras områden.

Aktuella säkerhetsfrågor tas upp på säkerhetsmöten som hålls regelbundet på arbetsplatserna. Vi främjar även säkerhetsmedvetenhet genom kampanjer, tävlingar och kommunikation.

Uppmärksamhet på utrustning och förhållanden

Våra anställda har tillbörliga skyddskläder, skyddsskor och andra personskydd, och användningen av dessa övervakas. Vi utvecklar utrustningen i samarbete med personalen.

Vi har även investerat i materiel som är säker att använda. Till exempel säkerheten hos järnvägslogistikens godsvagnar har förbättrats med nya handtag och fotsteg.

På bangårdarna uppmärksammar vi säkra arbetsförhållanden i samarbete med Trafikverket samt bannätets privata ägare och underhållsansvariga.

Ständig förbättring en del av vardagen

Vi undersöker noggrant alla säkerhetsavvikelser, även de som informerats av våra kunder och samarbetspartner. Vi utreder orsakerna och förverkligar korrigerande åtgärder genom samarbete. Vi lär oss av alla avvikelser.

Vi har utvecklat vår olycksutredning, och vår uppföljning av säkerheten är mer omfattande än förut. Vi utvecklar vår säkerhetspraxis och -ledning genom regelbunden auditering. Säkerheten i vår verksamhet är certifierad.

Vi tar i bruk industrins och forskningsinstitutionernas bästa praxis i tillämpliga fall.

Mot säkerhetspartnerskap

Vi arbetar ständigt för att förstärka samarbetet med våra kunder och samarbetspartner inom logistikkedjan för att fortsättningsvis främja säkerheten.

Vi har genomfört gemensamma riskbedömningar inom spår- och vägtrafiken och ordnat utbildningar i hantering och lastning av materiel.

Vårt mål är ett säkerhetspartnerskap som alla vinner på.