Infraprojektets hela livscykel

VR Track är Finlands största banbyggare och ett av de största byggföretagen och planeringskontoren inom infrabranschen.

Vår service täcker ett infraprojekts hela livscykel: planering, byggande och underhåll, materiel- och materialtjänster samt internationella ärenden. Trafikverket är bolagets största kund. 

Vi verkar i Finland samt i Sverige. VR Track är också en betydande leverantör av järnvägsmaterial.

Den kunskap om el och säkerhetsanordningar som man har fått från järnvägssystemen utnyttjas till exempel i underhållet av elstamnätet och stamnätets elstationer och i vägtelematiken samt i automatiseringen av metron.

Bolagets konkurrensfördelar är att man har ett unikt helhetskunnande inom branschen, erfarenhet och projektledning av stora entreprenader.