VR Track kunnostaa vaihteita Helsingin ratapihalla.

Infraprojektets hela livscykel

VR Track är Finlands största banbyggare och ett av de största byggföretagen och planeringskontoren inom infrabranschen.

Vår service täcker ett infraprojekts hela livscykel: planering, byggande och underhåll, materiel- och materialtjänster samt internationella ärenden. Trafikverket är bolagets största kund. 

Vi verkar i Finland samt i Sverige. VR Track är också en betydande leverantör av järnvägsmaterial.

Den kunskap om el och säkerhetsanordningar som man har fått från järnvägssystemen utnyttjas till exempel i underhållet av elstamnätet och stamnätets elstationer och i vägtelematiken samt i automatiseringen av metron.

Bolagets konkurrensfördelar är att man har ett unikt helhetskunnande inom branschen, erfarenhet och projektledning av stora entreprenader.