Siirry sisältöön

Vaarallisten aineiden kuljetukset rautateillä

Vaarallisiksi luokiteltavien aineiden turvallinen kuljettaminen ja käsittely edellyttävät, että kaikilla toimintaan osallistuvilla on yhdenmukainen käsitys kuljetettavien aineiden vaaraominaisuuksista. Vahinkojen välttämiseksi ja mahdollisista vahingoista aiheutuvien seurausten lieventämiseksi vaarallisten aineiden kuljetuksista on annettu sekä kansalliset että kansainväliset määräykset.

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset kotimaan liikenteessä

Vaarallisten aineiden kuljetuksista säädetään kaikkia kuljetusmuotoja koskevassa laissa. Rautatiekuljetuksista säädetään lisäksi valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä sekä Traficomin määräystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta rautatiellä.

Traficomin määräyksen liitteet sisältävät yksityiskohtaiset säännökset mm. vaarallisten aineiden luokituksesta, pakkauksista, tarvittavista asiapapereista, ajoneuvojen hyväksynnästä ja varusteista, vapaarajoista sekä rahtikirjan, pakkausten ja ajoneuvon/vaunun merkinnöistä.

Vaarallisten aineiden kuljetusta säätävät lait ja asetukset on koottu julkaisuun ”Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä”, julkaisusta tulee uusi päivitetty painos kahden vuoden välein, parittomina vuosina.

Säädökset ja määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta rautateillä

Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset läntisessä liikenteessä

Suomen ja muiden kansainväliseen rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) liittyneiden maiden välisessä liikenteessä noudatetaan RID-määräyksiä. RID-määräykset ovat olleet perustana laadittaessa Suomen kansallisia rautatiekuljetusmääräyksiä. Suomen sisäiset määräykset poikkeavat tiukempaan suuntaan vain säiliövaunujen, säiliökonttien ja muoviastioiden rakenneaineen pakkaskestävyyden suhteen. Muut määräykset ovat yhdenmukaiset.

Rahtikirjan kieli

COTIF-sopimuksen mukaan rahtikirja tehdään lähetysmaan virallisella kielellä. Ellei tämä virallinen kieli ole saksa, ranska tai englanti, mukaan on liitettävä käännös joko saksaksi, ranskaksi tai englanniksi.

Huom. Vaarallisia aineita kuljetettaessa on muiden tehtäväksi määrättyjen rahtikirjamerkintöjen lisäksi rastitettava rahtikirjassa oleva RID-rastiruutu.

Turvallisuusneuvonantajan nimeämisvelvollisuus

Yrityksillä, jotka kuljettavat tai kuormaavat vaarallisia aineita tai joiden toiminnalla on muuten vaikutusta näiden aineiden kuljetusturvallisuuteen tie- ja/tai rautatiekuljetuksissa, on nimettävä erityisesti tätä tarkoitusta varten koulutettu henkilö yrityksen turvallisuusneuvonantajaksi.

Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta pitää sisällään säädöksen turvallisuusneuvonantajasta.

Turvallisuusneuvonantajalla tulee olla kuljetusmuotokohtainen todistus (tie- ja/tai rautatie) kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan tarvittava asiantuntemus. Tämän kokeen vastaan ottaa Liikenteen turvallisuusvirasto (Traficom).

Tutustu lainsäädäntöön ja ole selvillä, pitääkö yrityksessäsi olla myös lain edellyttämä turvallisuusneuvonantaja asetuksessa hänelle määriteltyjen tehtävien suorittamiseksi.