Kun logistiikka ratkaisee

Määrätietoinen turvallisuustyö on tuottanut VR Transpointilla hyvää tulosta. Kuvassa vaihtotyönjohtaja ja työnopastaja Jarno Ahlstedt.

Määrätietoinen turvallisuustyö on tuottanut VR Transpointilla hyvää tulosta. Kuvassa vaihtotyönjohtaja ja työnopastaja Jarno Ahlstedt.

Turvallisuus on VR Transpointin ykkösasia – se tuo taloudellista hyvää myös asiakkaille

19.12.2023

Turvallisuus parantaa toimitusvarmuutta ja säästää selvää rahaa. Jokaisella vahingolla on hintalappu, ja turvallisuusyhteistyön pitää olla kaikkien agendalla ykkösenä. Tärkeintä on aina ihmisten turvallisuus.

– Turvallisuus on sitä, että jokainen meidän omista ja yhteistyökumppanien työntekijöistä pääsee ehjänä kotiin. Se on myös sitä, että junamatkustajat eivät ole vaarassa eikä tavaraa tai ympäristöä vaurioidu. Hyvällä turvallisuustyöllä vältetään sekä onnettomuudet että läheltä piti -tilanteet, sanoo Jari Hankala, VR Transpointin turvallisuusjohtaja.

Turvallisuus on työntekijöille myös turvallisuuden tunnetta: sitä, että työtä voi tehdä levollisin mielin ilman pelkoa vaarasta. Turvallisuus syntyy vain systemaattisella työllä.

– Jokaisen täytyy sitoutua sovittuihin työskentelytapoihin ja ohjeistuksiin. Vaaran paikkoja havainnoidaan, niistä ilmoitetaan eteenpäin ja puutteet korjataan.

Turvallisuus syntyy koko VR Groupissa turvallisuusstrategian kautta. Se pitää sisällään johtamisen ja kulttuurin, yhteiset toimintatavat, ennakoivan riskienhallinnan sekä vaatimusten mukaisen toiminnan.

Pienetkin asiat ovat tärkeitä

Vastuu turvallisuudesta on kaikkien harteilla. Työnantaja tekee työhön liittyvän ohjeistuksen sekä antaa riittävän perehdytyksen. Työnantajan vastuulle kuuluvat myös asianmukaiset työ- ja suojavälineet, joiden valinta tehdään yhdessä työntekijöiden edustajien kanssa.

– Työntekijän velvoite on noudattaa annettua ohjeistusta ja raportoida välittömästi puutteista, joita hän havaitsee. Työntekijällä on vastuu ja valta myös keskeyttää työt, jos vääristä työskentelytavoista aiheutuu vaaraa jollekulle.

Kaikki työssä havaitut puutteet kirjataan VR:llä Tuuma-järjestelmään, josta ne kulkevat esihenkilöiden kautta eteenpäin. Järjestelmä antaa myös dataa turvallisuuden kehityksestä.

Hankala korostaa, että turvallisuuden arkinen parantaminen ei vaadi ylivoimaisia toimenpiteitä.

– Jos kiskoilla havaitaan ratapihoilla sinne kuulumattomia asioita, kiskot putsataan. Jos lumityöt ovat jääneet tekemättä, ne tehdään. Oleellista on, että joku reagoi ongelmiin ja se, kenen vastuulle asia kuuluu, hoitaa sen kuntoon. Asiaan puuttumisesta ei pidä ottaa nokkiinsa – päinvastoin voi olla tyytyväinen, jos joku tuo omalle vastuualueelle kuuluvia asioita esille.

"Oleellista on, että joku reagoi ongelmiin ja se, kenen vastuulle asia kuuluu, hoitaa sen kuntoon."

VR Transpointilla turvallisuus on yrityksen keskeisiä arvoja ja osa yrityskulttuuria.

– Sitoutuminen alkaa jo ylimmästä portaasta. Esimerkiksi yhtiön hallituksen ja eri liiketoimintojen johtoryhmät aloittavat kokouksensa aina turvallisuusasioista. Näin varmistetaan, etteivät ne hautaudu minnekään muut asiat -kohtaan, Hankala sanoo.

Asiakas tekee osansa turvallisuudesta

Turvallisuus tehdään myös yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Pyrimme aina parempaan, ja siinä asiakkailla on oma osansa. Asiakas vastaa oman alueensa ja terminaaliensa kunnosta esimerkiksi kulkuväylien ja ratainfran osalta. Lisäksi asiakkaan vastuulla on sovittaa alueella työskentelevien työ siten, että eri työvaiheet eivät aiheuta vaaraa muille.

VR Transpoint laatii asiakkaiden kanssa turvallisuussuunnitelmat sekä tekee yhteisiä turvallisuuskierroksia ja auditointeja. Yhdessä käsitellään myös turvallisuushavainnot ja tehdään niiden pohjalta korjaustoimenpiteitä.

"Kun turvallisuutta toistetaan toimitusjohtajasta alkaen, se näkyy kentälle asti."

– Paikalliset organisaatiot tekevät päivittäistä turvallisuustyötä ja etsivät ratkaisuja paikallisesti. Asiakkaan ja meidän turvallisuusjohtomme tapaamisissa muodostetaan kokonaiskuvaa ja valvotaan sovittujen toimenpiteiden edistymistä.

Jari Hankala sanoo, että VR Transpointin asiakkaidenkin puolella ollaan turvallisuudesta varsin tarkkoja.

– Monissa organisaatioissa turvallisuus on näkyvästi ykkösasia. Sitä toistetaan toimitusjohtajasta alkaen, ja se näkyy kentälle asti. Sillä, miten johto omalla esimerkillään toimii, on todella iso merkitys.

Hyviä tuloksia turvallisuustyössä

Rautatiekuljetukset ovat suuria ja painavia, ja siksi myös sen riskit ovat isoja. Suurimmat turvallisuusriskit liittyvät kuljetusten suistumisiin ja törmäyksiin. Näitä estetään ammattitaitoisen henkilöstön lisäksi teknisin keinoin, kuten liikenteenohjauksella, kulunvalvonnalla, raiteiden turvalaitteilla sekä kaluston kunnon tiukoilla kriteereillä ja huoltosuunnitelmien noudattamisella.

– Jokaisen junan turvallinen kulku varmistetaan myös liikkeellelähtötarkastuksella, joka tehdään jokaiselle junalle ja jokaiselle vaunulle, Hankala sanoo.

Valtaosa työntekijöille tapahtuvista tapaturmista ovat perinteisiä liukastumisia ja kaatumisia. Mutta koska rautatieliikenteessä ja vaihtotyössä liikuteltavat massat ovat suuria, nekin voivat johtaa myös pahoihin seurauksiin.

– Kyllä meillä vaanii kuoleman riskikin. Jos kaatuu junan eteen, hengenlähtö on lähellä. Vaikka tuhansien tonnien juna liikkuisi kuinka hiljaa, ihminen on hyvin heiveröinen sen rinnalla.

Määrätietoinen turvallisuustyö on tuottanut VR Transpointilla hyvää tulosta. Vuoden 2023 turvallisuuskehitys on ollut erinomaista: marraskuun loppuun mennessä on tapahtunut vain kolme poissaoloon johtavaa tapaturmaa ja erilaiset turvallisuuspoikkeamat – suistumiset, luvattomat seis-opasteen ohitukset tai pienet törmäykset – ovat puolittuneet.

– Merkittävä asia on ollut se, että viime vuoden lopulla alensimme ratapihojen vaihtotyön nopeuksia 35:stä 20:een kilometriin tunnissa. Sillä on ollut todella iso vaikutus.

Talvi on riskiaikaa liukastumisille ja muille vahingoille. Siksi talveen varautuminen asiakkaiden ja Väyläviraston kanssa on aloitettu myös hyvissä ajoin.

Turvallisuus ei ole kallista

Turvallisuudella on välitön vaikutus liiketoimintaan ja sen jatkuvuuteen. Pienikin häiriö voi haitata asiakaan tehtaan toimintaa tai vaikuttaa muuhun liikenteeseen. Isommat vahingot ovat oma lukunsa.

– Rautatieonnettomuudet voivat olla todella kalliita ja vahingot pahimmillaan valtavia, näistä löytyy esimerkkejä maailmalta, Jari Hankala sanoo.

Määrätietoinen turvallisuustyö on tuottanut VR Transpointilla hyvää tulosta.

Siksi joka ikinen VR Transpointin työntekijä tekee osaltaan turvallisuustyötä. Pelkästään turvallisuutta päätyönään tekeviä ihmisiä on paljon, mutta silti turvallisuus ei ole kallista – vahingot voivat tulla paljon kalliimmiksi. Pahin skenaario on vaarallisten aineiden kuljetus, joka törmää matkustajajunaan.

– Onnettomuuden seuraukset voivat olla välittömiä, ja ne voivat jatkua pahimmillaan vuosikymmeniä, jos tulee ympäristövahinkoja. Ihmishenkien menetykselle ei hintaa voi edes määritellä – jokaisen henki on korvaamaton.