Kun logistiikka ratkaisee

Sähkövedon osuus linjaliikenteessä on nykyisin noin 80 prosenttia.

Sähkövedon osuus linjaliikenteessä on nykyisin noin 80 prosenttia.

Yhteisellä matkalla kohti vähäpäästöistä logistiikkaa

29.9.2021

Logistiikan synnyttämien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vaatii logistiikkakumppanin ja asiakkaan tiivistä yhteistyötä. VR Transpoint valmisteleekin päästöstrategioita suurten teollisuusasiakkaidensa kanssa.

Suomalaiset teollisuusyritykset aikovat leikata hiilidioksidipäästöjään nopealla aikataululla. Tuotannon päästöjen lisäksi lähivuosina halutaan vähentää myös logistiikan synnyttämiä hiilidioksidipäästöjä.

– Pyrkimys päästöjen vähentämiseen on nyt vahva. Me olemme teollisuudelle tärkeä strateginen kumppani, ja tavoitteemme on pienentää kuljetusketjujen hiilidioksidipäästöjä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa, painottaa VR Transpointin johtaja Martti Koskinen.

Kohti asiakkaan päästötavoitteita

VR Transpoint tarjoaa aktiivisesti uusia ratkaisuja vähäpäästöiseen tavaraliikenteeseen. Suurten teollisuusasiakkaidensa kanssa laaditaan jo yhteisiä päästöstrategioita.

– Katsomme, miten tuotteita nyt kuljetetaan ja mietimme yhdessä voiko kuljetuksia siirtää rautateille. Samalla tarkastelemme liikenteen rakennetta. Myös autoliikenne on mukana tarkastelussa. Lopuksi asiakkaiden kanssa laaditaan konkreettiset toimintaohjelmat, joiden avulla asiakkaat saavuttavat sovitut päästövähennykset.

Koskinen painottaa, että päästöstrategiat ovat perustyötä, jonka vaikutukset ulottuvat monen vuoden päähän.

– Kaikilta osin vielä ei ole se aika, jolloin tuuli sattuu purjeisiin, mutta sekä asiakkaat että me tiedämme, että fossiilisten polttoaineiden käyttöä täytyy vähentää tulevina vuosina.

Sähkövedon osuus linjaliikenteessä 85 prosenttiin

VR Transpointin vahvimpia valtteja päästöjen vähentämisessä ovat täysin päästöttömät ja tehokkaat sähkövetoiset junakuljetukset.

– Perusviestimme on, että junaa ei tarvitse keksiä uudestaan. Uusiutuvalla sähköenergialla kulkevat junat ovat kestävä ratkaisu myös tulevaisuudessa. Kaiken kaikkiaan uskon, että olemme jatkossa entistäkin kilpailukykyisempiä rautateillä, Koskinen sanoo.

"Junaa ei tarvitse keksiä uudestaan"

Sähkövedon osuus linjaliikenteessä on nykyisin noin 80 prosenttia.

– Hyödynnämme sähkövedon mahdollisuudet linjaliikenteessä lähes täysin. Voimme lisätä sähkövedon osuutta sitä mukaa kun ratoja sähköistetään. Seuraavaksi sähköistetään radat Iisalmi–Ylivieska ja Hyvinkää–Hanko. Tahkoluodon radan sähköistys on juuri valmistunut, Uudenkaupungin radan sähköistys valmistuu lähikuukausina. Pian voimme hoitaa lähes kaikki liikenteen päävirrat sähkövetureilla. Voimme nostaa sähkövedon osuuden 85 prosentin tienoille.

Säännölliseen liikenteeseen

Tärkeässä osassa päästöjen ja energiankulutuksen vähentämisessä ovat myös kuljetusratkaisut, joissa uusien Vectron-sähköveturien jopa 2 500 tonnin vetokyky hyödynnetään täysimääräisesti. Tehoa kuljetuksiin tuovat erityisesti kokojunat ja suunnitelmallinen liikenne, jossa myös asiakas sitoutuu säännöllisiin kuljetuksiin.

Esimerkiksi Kemin tulevan sellutehtaan raakapuukuljetuksissa käytetään vain kokojunia, ja vaunujen kuormaus- ja purkuaika on puristettu minimiin. Vetokalustona käytetään uusimpia sähkö- ja dieselvetureita, ja mahdollisimman suuri osa kuljetuksista hoidetaan sähkövedolla. Liikenteeseen tulee 400 korkean kantavuuden vaunua, joista noin 200 on kokonaan uusia. Näin kierrossa olevien vaunujen määrää voidaan vähentää.

Kokojunien osuutta on ylipäätään onnistuttu kasvattamaan raakapuuliikenteessä.

– Kymmenessä vuodessa on noustu muutamasta prosentista lähes 90 prosenttiin, Koskinen muistuttaa.

Uusia toimintatapoja

Kuljetuskonseptien kehittäminen ja erityisesti kuljetusten siirtäminen maanteiltä rautateille vaatii monenlaisia järjestelyjä.

– Muutokset edellyttävät aina asiakkaan, ja jopa asiakkaan asiakkaan sitoutumisen uuteen toimintatapaan. Joissain tapauksissa uusi kuljetustapa vaatii jonkinlaisen varaston. Lisäksi kuljetuksiin saattaa tulla kankeutta, tai jopa lisäkustannuksia. Yritykset joutuvat punnitsemaan miten merkittäviä nämä tekijät ovat, jos toisessa vaakakupissa on päästöjen vähentäminen.

Päästöjä voisi vähentää myös yhdistettyjen kuljetusten avulla. Jos rekat siirrettäisiin juniin, myös liikenneturvallisuus paranisi. Kannattava liikenne vaatii kuitenkin tietyn minimimatkan.

– Suomessa olemme kokeilleet yhdistettyjä kuljetuksia muun muassa Pasilan ja Oulun välillä. Rataverkko on kuitenkin täynnä, ja erityisesti päivittäistavaroiden lastaus- ja purkuajoille sopivia aikatauluja on vaikea löytää. Lisäksi juniin pitäisi saada riittävän paljon rekkoja ja muita kuormatiloja riittävän paljon, ja lisäksi tasaisesti molempiin suuntiin. Vaadittavat nopeat käsittelytoiminnot päissä edellyttävät investointeja, joiden perusedellytys on riittävän suuri volyymi. Valtion tuki saattaisi avata liikenteen, Koskinen arvioi.

"Suunnittelua ja seurantaa tarkennamme uusien digitaalisten ratkaisujen avulla"

Päästöjen vähentäminen on myös VR Transpointin maantielogistiikan agendalla. Autoliikenteessä VR Transpoint on keskittynyt massatavaran kuljetuksiin ja kiertotalouteen.

– Otamme käyttöön nesteytettyä maakaasua käyttäviä LNG-autoja ja lisäämme biodieselin käyttöä. Tutkimme myös sähkövedon käytön lisäämistä, mutta kovin nopeasti emme tule näkemään sähkökäyttöisiä rekkoja raskaissa yhdistelmissä, jotka suuren kapasiteettinsa vuoksi ovat kuitenkin selvästi ympäristöystävällisempi kuljetusmuoto kuin esimerkiksi Keski-Euroopan kevyempi trailer-liikenne. 

Tärkeää on myös liikenteen suunnittelu niin, että kuormat ovat täysiä ja tyhjiä ajoja vältetään. 

– Tämä edellyttää asiakkaan kanssa tehtävää huolellista toimitusketjun suunnittelua niin, ettei aikatauluja ja lähetyseriä pilkota markkinapaineessa liikaa ympäristön kustannuksella. Suunnittelua ja seurantaa tarkennamme uusien digitaalisten ratkaisujen avulla. Suurena kotimaisena toimijana VR Transpointilla on hyvät edellytykset toteuttaa tehokas ja kattava logistiikka hyödyntäen näitä kaikkia elementtejä.

Vetykäyttöiset veturit tulevat

Kokonaispäästöjä voidaan vähentää myös monien yksittäisten toimenpiteiden avulla. Vaihtotyövetureissa polttoaineeksi sopii myös biodiesel, ja ratapihojen sisäisessä liikenteessä käytettäviä henkilöautoja voidaan vaihtaa sähkökäyttöisiksi.

Tulevaisuudessa päästöjä voidaan vähentää myös vetykäyttöisten veturien avulla. Matkustajaliikenteessä ensimmäisiä vetypohjaisia ratkaisuja on jo otettu maailmalla käyttöön. Teknologia on nopeasti kehittymässä myös tavaraliikenteessä.

– Seuraamme tiiviisti veturien tekniikan kehitystä. Uudet vähäpäästöiset vaihtoehdot täytyy ottaa huomioon investointiohjelmissa sitten kun ne ovat sarjatuotannossa, Koskinen sanoo.

Osa päivittäistä toimintaa

Ympäristövastuu on yksi VR Groupin vastuullisuustyön kulmakivistä. Muut neljä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys, työntekijäkokemus ja yhteiskuntavastuu.

Liiketoimintayksiköissä kuten VR Transpointissa vastuullisuutta johdetaan jo osana päivittäistä toimintaa. Lisäksi asiakkaiden kanssa rakennetaan yhteistyömalleja, joiden avulla he voivat saavuttaa omat vastuullisuustavoitteensa esimerkiksi päästöihin ja turvallisuuteen liittyen. 

"Olemme tehneet huiman loikan turvallisuudessa yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa"

– Tärkeintä on turvallisuus. Olemme tehneet huiman loikan turvallisuudessa yhdessä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Kaikki osapuolet ovat jo sitoutuneet turvallisuustyöhön.

Koskisen mielestä vastaava kehityskulku on täysin mahdollinen myös päästöjen vähentämisessä.

– Nykyisin turvallisuustyössä on tavoitteena nolla tapaturmaa. 15 vuotta sitten tällaista tavoitetta olisi pidetty täysin epärealistisena.

Yhteiskuntavastuutaan VR Transpoint toteuttaa palvelemalla teollisuutta mahdollisimman hyvin.

– Tehtävämme on kansallisesti tärkeä. Haluamme olla suomalaisen teollisuuden vankka tukijalka ja luotettava kumppani.

Koskinen korostaa myös asiakaslähtöisyyden ja työntekijäkokemuksen merkitystä kokonaisuudessa.

– Meidän pitää tietysti ymmärtää asiakkaittemme ja heidän asiakkaittensa tarpeita mahdollisimman hyvin, mutta ilman tyytyväisiä työntekijöitä emme saa mitään aikaiseksi.